ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 บ้านตามีย์

ราคากลาง ถนน คสล ม 3 นายฤกษ์

ใส่ความเห็น