ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านปราสาท

แบบ ถนน คสล หมู่ที่ 4 นางมัณฑนา

ใส่ความเห็น