ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 บ้านสก็วน

ราคากลาง ถนน คสล ม 5 นายสมพักต์

ใส่ความเห็น