งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการออกพ่นหมอกควันรัศมี 100 ม.โดยรอบบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการออกพ่นหมอกควันรัศมี 100 ม.โดยรอบบ้านผู้ป่วยไข้เลือดออก ตามที่ได้รับแจ้งจาก รพ.สต.เฉนียงว่ามีผู้ป่วยเป็นไข้เลือดออกที่เข้ารับการรักษา บ้านกรอน ม.9 จำนวน 1 ราย,บ้านตาน๊วง ม.14 จำนวน 1 ราย และบ้านตาอำ ม.16 จำนวน 1 ราย

ใส่ความเห็น