แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง พ.ศ.2561

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน มีบทบาท อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน พ.ศ. 2496 และพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยได้กำหนดกรอบ ความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายที่จะดำเนินในการบริหารด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของตนเองประกอบกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 โดยถ่ายโอนภารกิจในการให้บริการสาธารณะที่จำเป็น และรายได้ที่รัฐจัดเก็บได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน สามารถกำหนดรูปแบบและทิศทางในการบริหารงานและการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุล มีประสิทธิภาพและบรรลุตามความมุ่งหมาย อันจะส่งผลให้องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนเฉนียงสามารถบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งหนึ่งในภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนคือภารกิจด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย กรรมและการท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง จึงได้จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงต่อไป

แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

 

กิจกรรม

 

ระยะเวลา  สถานที่ดำเนินการ

 

ลักษณะการดำเนินงาน

 

1. กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามโครงการอาหารปลอดภัย ดำเนินการเป็นประจำทุกปี ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนเฉนียง เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้บริโภคมีความปลอดภัย

 

 

ตามปฎิทินแผนระยะเวลาดำเนินงาน ประจำเดือน เมษายน ของทุกปี

 

 

ร้านค้า แผงลอยในเขตพื้นที่อ่างเก็บชลประทานห้วยเสนง และในเขตพื้นที่ตำบลเฉนียง มีการจัดกิจกรรม ประกวดประกอบอาหาร/การตรวจร้านอาหาร /การมอบใบเกียรติบัตร
2. กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ตามปีปฎิทิน วัดในเขตพื้นที่ตำบลเฉนียง กองการศึกษาฯ
3. กิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง ตามปีปฏิทิน อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง/อบต.เฉนียง กองการศึกษาฯ
4.  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยว/ กิจกรรมการท่องเที่ยว /วันสำคัญทางศาสนา ประเพณีต่างๆ

 เป็นประจำทั้งปี

 

ลงเว็บไซต์ อบต.เฉนียง Facebook

กลุ่มLine ท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนองค์การบริหารส่วนเฉนียง
5.  สวนหย่อมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก งบประมาณ 2562 ป่ากะทม  บ้านละเอาะ ม.18 ราษฎรได้มีสวนหย่อม สวนสาธารณะพักผ่อนออกกำลังกาย และเป็นแหล่งท่องเที่ยว
6.  โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการให้แก่ประชาชนเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ตามปีปฏิทิน/หนังสือขอความร่วมมือจากกรมฯ ณ จุดบริการอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง/ถนนสายหลัก สุรินทร์-ปราสาท สร้างความเชื่อมั่นและวามปลอดภัย
7.  โครงการจัดตั้งจุดตรวจบริการให้แก่ประชาชนเพื่อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามปีปฏิทิน/หนังสือขอความร่วมมือจากกรม ณ จุดบริการอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง/ถนนสายหลักสุรินทร์-ปราสาท สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัย
8.ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เป็นประจำทั้งปี อบต.เฉนียง เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตร

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว/สถานที่พัก/ร้านอาหาร

 

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

 

 ที่ตั้ง  จุดเด่น

 

ภาพถ่ายแนะนำ

 

1. โครงการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง

 

 

เขตชลประทานสุรินทร์ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 

 

บรรยากาศดี มีจุดชมวิว ทิวทัศน์สวยงาม ร้านอาหารสะอาด อาหารรสชาติ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงได้จัดโครงการอาหารสะอาดในการตรวจสอบคุณภาพ ผู้ประกอบการ และอาหารเป็นประจำทุกปี
2.  วัดปราสาทศิลาราม บ้านปราสาท หมู่ที่4 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญ และสวยงาม
3. ทิวสนท้ายห้วย/ทุ่งดอกหญ้าหิมะ(เกิดในหน้าแล้ง) ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง บ้านปราสาท หมู่4 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ บรรยากาศดี มีจุดชมวิว ทิวทัศน์สวยงาม เป็นสถานที่ถ่ายรูป

 

 

 

 

 

 

 

4.  ศูนย์ปฎิบัติธรรมวัดกลาง

 

บ้านละเอาะ หมู่18 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 

เป็นวัดที่สร้างขึ้นใหม่ บรรยากาศโดยรอบมีความสวยงาม พระพุทธรูปขนาดใหญ่

 

 

 

 

 

สถานที่พัก

 

สถานที่พัก

 

 ที่ตั้ง  เบอร์โทร

 

หมายเหตุ

 

1.สวนป่ารีสอร์ท

 

 

134  หมู่ 13 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-558616 ข้อมูลทั่วไปทางเว็บไซต์

2.เจ้าสัวรีสอร์ท

 

254  หมู่ 13 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-518421

ข้อมูลทั่วไปทางเว็บไซต์

 

 

3. ครูน้อยรีสอร์ท

164 หมู่ 18 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

 

โทร.089-7031991 ข้อมูลทั่วไปทางเว็บไซต์
4.  โรงแรมเกษมการ์เดนท์ 277 หมู่ 18 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.0896255777 ข้อมูลทั่วไปทางเว็บไซต์
5. เภตรารีสอร์ท 428  หมู่  18 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.093-4813685 ข้อมูลทั่วไปทางเว็บไซต์
6.ปกป้องรีสอร์ท 10/3 หมู่ 10 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.081-3113327 ข้อมูลทั่วไปทางเว็บไซต์
7.ภัสราเกสเฮาส์ หมู่ 7 บ้านห้วยราช ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.087-1383127

ข้อมูลทั่วไปทางเว็บไซต์

 

ข้อมูลร้านอาหาร

สถานที่พัก ที่ตั้ง เบอร์โทร ภาพถ่ายแนะนำ

1.สวนป่ารีสอร์ท

 

 

134  หมู่ 13  บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-558616

 

 

 

 

2.ร้านอาหารชายน้ำ

 

80  หมู่ 1บ้านเฉนียง ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.044-143044

 

 

 

3. ร้านอาหารใบเฟินร์ 119 หมู่ 1บ้านเฉนียง ตำบลเฉนียง โทร.086-2608558

 

 

4.  ร้านรัตนาปลาเผา 55 หมู่ 2 บ้านทำเนียบ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.

 

 

 

5.ร้านอาหารไทย-ลาว 273 หมู่ 18 บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.085-4905707
6.ร้านส้มตำสายฝน 3 หมู่ 7 บ้านห้วยราช ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.085-0160217

 

7.ร้านอาหารโขงเจียม 242 หมู่ 18 บ้านละเอาะ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.-
8. ร้านอาหารแผงลอย ในเขตชลประทานห้วยเสนง เขตชลประทาน หมู่2 บ้านทำเนียบ ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร.-

 

 

 

 

ดาวโหลดเอกสาร แผนส่งเสริมการท่องเที่ยว2561

ใส่ความเห็น