โครงการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้กำหนดโครงการอนุรักษ์สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ขึ้นระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาคม 2565

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อันเป็นอัตลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น โดยให้เด็กเยาวชนร่วมกันสืบทอดการเรือมตร๊ด ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่คนรุ่นปู่ย่า ตายายสืบทอดกันมา

ใส่ความเห็น