โครงการส่งเสริมและอบรมการทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ2566

โครงการส่งเสริมและอบรมการทำเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริ 2566 (วันดำเนินโครงการ:วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566) ณ ศาลาหนองเซ็ม บ.ตาน็วง ม.14      ต.เฉนียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ กลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 30 ราย

ใส่ความเห็น