ประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่น ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2565

จัดประชุมประชาคมระดับตำบล ประเด็นการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2565  ในวันที่ 15  ธันวาคม  2565  ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง โดยมีนายเดล  เกษอินทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เป็นประธานในการประชุม  ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยสัดส่วนประชาคม ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง  กำนันตำบลเฉนียง  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนหน่วยงานราชการ   ตัวแทน อสม. อปพร. และกลุ่มอาชีพ ในตำบลเฉนียง รวมทั้งสิ้น 72 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570 )เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 /2565 สืบเนื่องจากได้รับหนังสือประชาคมจากหมู่บ้าน เพื่อขอเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลจากประชุมประชาคมที่ได้ร่วมดำเนินการวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของประชาชน แนวทางในการแก้ไขปัญหา กำหนดโครงการ กิจกรรม ในปีงบปมาณ 2566 จำนวน 1 โครงการ ในปีงบปมาณ 2567 จำนวน 47 โครงการ ในปีงบปมาณ 2568 จำนวน 20 โครงการ ในปีงบปมาณ 2569 จำนวน  12 โครงการ และปี 2570 จำนวน 6 โครงการ  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงได้นำผลของการมีส่วนร่วมไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานและนำไปจัดทำข้อบัญญัติเพิ่่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ซึ่งมีบัญชีสรุปโครงการพัฒนา ดังนี้

แบบ ผ. 01
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  เพิ่มเติม  ครั้งที่ 2/2565
องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง  อำเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์
ยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. 2566 ปี พ.ศ. 2567 ปี พ.ศ. 2568 ปี พ.ศ. 2569 ปี พ.ศ. 2570 รวม 5 ปี
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)
1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 35    18,420,900 16       6,467,500 9       3,849,500 6       2,641,000 66       31,378,900
1.2 แผนงานเคหะชุมชน 10      1,589,000 4          806,000 3          684,000 17          2,395,000
1.3 แผนงานเกษตร
รวม        –                    –         45    20,009,900        20       7,273,500                 12       4,533,500            6       2,641,000          83       33,773,900
2 ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต
2.1 แผนงานการศึกษา
2.2 แผนงานสาธารณสุข 1           20,000 1               20,000
2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 0                        –
รวม        1           20,000          –                    –          –                     –                   –                      –           –                      –            1               20,000
3 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
3.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
3.2 แผนงานการเกษตร
รวม        –                    –          –                    –          –                     –                   –                      –           –                      –           –                        –
4 ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงานเคหะชุมชน 1         500,000 1             500,000
4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 0                        –
รวม        –                    –           1         500,000          –                     –                   –                      –           –                      –            1             500,000
5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1         100,000 1             100,000
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
5.4 แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
รวม        –                    –           1         100,000          –                     –                   –                      –           –                      –            1             100,000
รวมทั้งสิ้น        1           20,000         47    20,609,900        20       7,273,500                 12       4,533,500            6       2,641,000          86       34,393,900

 

ใส่ความเห็น