ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (บุคลากรหน่วยงานของรัฐ) และผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ผู้มารับบริการหรือหรือมาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ

ใส่ความเห็น