รับฟังความคิดเห็นการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565

                     วันที่ 9 เมษายน 2565  นายเดล  เกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง  ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น และวางแผนการจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมี รองนายกอบต.  ประธานสภาอบต. กำนัน ผอ.กองการศึกษาฯ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อนำมาสู่การจัดกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ใส่ความเห็น