ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ตาม พรบ.วินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72

ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมรายงานผลการตรวจสอบของ สตง.ตาม พรบ.วินัยการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 72 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ใส่ความเห็น