การจัดประชุมรับฟังปัญหาและความต้องการของพื้นที่ตำบลเฉนียง

เมื่อวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยนายประภาส ศรีจันทร์เวียง นายอำเภอเมืองสุรินท นายวิสิทธิ์ กมลบูรณ์ รองนายก อบต.เฉนียง รักษาราชการแทนนายก อบต.เฉนียง พร้อมด้วย คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ได้ร่วมประชุมรับฟังปัญหา ความต้องการของประชาชนพื้นที่ตำบลเฉนียง ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ มีผู้นำฝ่ายท้องถิ่น ท้องที่ หัวหน้าส่วนราชการระดับพื้นที่ และองค์กรประชาชนตำบลเฉนียง ได้เสนอความคิดเห็น ปัญหา ความต้องการของประชาชนเป็นอย่างดี พร้อมนี้ได้เยี่ยมชม แนะนำ และรับทราบปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เช่น กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่สก็วน หมู่ที่ 5 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เพื่อนำสู่การพัฒนาตำบลเฉนียงต่อไป

ใส่ความเห็น