S- Service

ช่องทางยื่นคำร้องขอรับรับบริการนำ้อุปโภค-บริโภค ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

 https://forms.gle/8zLtk3pdttFX698x8

คำอธิบาย เมื่อประชาชนผู้รับบริการส่งข่อมูลผ่าน Google Form ข้อมูลจะปรากฏในอีเมล์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะดำเนินการตรวจสอบและประสานต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้จะแจ้งผลการดำเนินงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้รับบริการแจ้งไว้ เพื่อทราบต่อไป

ใส่ความเห็น