โครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบล วันที่ 29 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ร่วมกับ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์ ดำเนินจัดเวทีประชุมระดมความคิดเห็นภายใต้โครงการจัดทำแผนเกษตรกรรมระดับตำบล ประจำปี 2564  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง โดยจังหวัดสุรินทร์เลือกพื้นที่ตำบลเฉนียงเป็นตำบลนำร่อง

ใส่ความเห็น