แบบ บก.01 โครงการยกระดับถนนดินลงหินคลุกบ้านนายเปลื้อง ดุมนิล –นายเพียร ยอดรักหมู่ที่ 13 บ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ราคากลาง ยกระดับถนนดิน ม.13

ใส่ความเห็น