แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางสลิ มียิ่ง เชื่อม บ้านนายเสมอ ห่อทรัพย์ หมู่ที่ 3 บ้านตามีย์

ราคากลาง ถนน คสล. ม. 3 นางสลิ

ใส่ความเห็น