แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสร้างสุขสายต่อเนื่องจากบ้านระไซร์-กรอน หมู่ 9 บ้านกรอน

ราคากลาง คสล. ม. 9 สายสร้างสุข

ใส่ความเห็น