แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางนิตยา พุกแสนสุข -หนองตราด หมู่ที่ 17 บ้านนาสม

ราคากลาง คสล. ม. 17 นางนิตยา

ใส่ความเห็น