แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเชื่อม ถนนกรอนเหนือ 2 ถึงสะพานข้ามคลองชลประทาน พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 20 บ้านกรอนเหนือ

ราคากลาง คสล. ม. 20 กรอนเหนือ 2

ใส่ความเห็น