แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้านนายนภดล ศรีนาคถึงคลองส่งน้ำชลประทานหมู่ที่ 9 บ้านกรอน

ราคากลาง คสล. ม. 9 นายนถดล

ใส่ความเห็น