แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางญาดา พิชนารี ม.13 เชื่อมลาดยางบ้านสายบ้านห้วยราช-กรอน หมู่ที่ 13 บ้านหนองเต่า

ราคากลาง คสล ม .13 นางญาดา

ใส่ความเห็น