แบบ บก.01โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าโคกบัว หมู่ที่ ๕ เชื่อมตำบลนาบัว ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ราคากลาง

ใส่ความเห็น