อบต.เฉนียง พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง

อบต.เฉนียง พัฒนาศักยภาพบุคลากร มุ่งเสริมสร้างคุณภาพผู้เรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564  นายเดล เกษอินทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการฝึกอบรม หลักสูตรฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570) และการจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมี นางกันตินันท์ ลับโกษา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง เป็นผู้กล่าวรายงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงจัดโครงการดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 8 ถึง 10 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับปฐมวัยของตนเองได้  สามารถจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย และสามารถประเมินคุณภาพมาตรฐาน ตามระบบประกันการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของตนเองได้ และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก อันจะนำมาซึ่งการเสริมสร้างการจัดประสบการณ์ การเรียน การสอน เด็กนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็ก ทั้ง 4 แห่งในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียงให้คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีวินัย มีพัฒนาการและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยมีนายก่อการ ฝอดสูงเนิน วิทยากรเครือข่ายแผนและวิทยากรประเมินคุณภาพการศึกษา ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นวิทยากร

ใส่ความเห็น