ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าโคกบัว หมู่ที่ ๕ เชื่อมตำบลนาบัว ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างถนน คสล .ม .5

ใส่ความเห็น