ขอเชิญร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอเชิญผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาขอรับบริการหรือมาติดต่องานองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงปัจจุบันร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ขั้นตอนการร่วมตอบแบบประเมิน

  1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อเข้าสู่ระบบและป้องกันการตอบซ้ำ
  2. ตอบคำถามให้ครบ 15 ข้อและกดส่งผลสำรวจ

หมายเหตุ หากยังทำไม่เสร็จสามารถกดบันทึกฉบับร่างและเข้ามาทำใหม่ได้ภายหลัง

กดเข้าลิงค์นี้ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
https://itas.nacc.go.th/go/eit/7htnz1

หรือสแกนคิวอาร์โค้ต

 

ใส่ความเห็น