แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านตาแก ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ราคากลาง ขยายเขตประปา ม .6

ใส่ความเห็น