แบบ บก.01 โครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE หมู่ที่ 9 บ้านกรอน – หมู่ที่ 15 บ้านระไซร์ ตำบลเฉนียง

ราคากลาง ลาดยาง ม.9

ใส่ความเห็น