ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์(กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE สายบ้านกะทม หมู่ที่ 12 – บ้านนาบัว ตำบลเฉนียง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ม.12ราคากลาง ซ่อมสร้างชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ ม .12

ใส่ความเห็น