แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยพ่อพราหมณ์ – ถนนลาดยาง 214 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยราช ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ราคากลาง ถนน คสล ซอยพ่อพราหมณ์ ม .7

ใส่ความเห็น