แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายสมบัติ เจนขบวน ถึงบ้านนายวิสันต์ สุตลาวดี ม.16 บ้านตาอำ

ราคากลาง ถนน คสล ม 16 นายสมบัติ

ใส่ความเห็น