แบบ บก.01 โครการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายหอม ลวงลายทอง ม.๓ เชื่อม ตำบลเทนมีย์ หมู่ที่ ๓ บ้านตามีย์

ราคากลาง ถนน คสล.ม.3 นายหอม

ใส่ความเห็น