ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มตราด จากสนามกีฬา-ถนน คสล.เก่า คุ้มตราด หมู่ที่ 5 บ้านสก็วน

tor ถนน คสล ม.5 คุ้มตราด

ใส่ความเห็น