ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางญาดา พิชนารี ม.13 เชื่อมลาดยางสาย บ้านห้วยราช-กรอน หมู่ที่ 13 บ้านหนองเต่า

tor ถนน คสล ม 13 บ้านนางญาดา

ใส่ความเห็น