ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากแยกใกล้บ้านนายบำรุง ปรีสงค์ ม.2 บ้านทำเนียบ

tor คสล. ม. 2 บ้านนายบำรุง

ใส่ความเห็น