ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยพ่อพราหมณ์ – ถนนลาดยาง 214 หมู่ที่ 7 บ้านห้วยราช ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

tor ถนน คสล ม 7 ซอยพ่อพราหมณ์

ใส่ความเห็น