ร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการก่อสร้างหลังคาทางเชื่อมอาคารสำนักงาน หมู่ที่ 17 ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

tor หลังคาทางเชื่อม

ใส่ความเห็น