ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการปรับปรุงขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านตาแก ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

tor ขยายเขตประปา ม.6

ใส่ความเห็น