ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR) โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายสุริยะ ลายทองถึงบ้านปรีชา บุญศิริ หมู่ 9 บ้านกรอน ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

tor ถนนแอสฟัลติก ม .9

ใส่ความเห็น