ประชุมประชาคมตำบลจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง  ร่วมกับ หน่วยงานราชการ  ผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง กลุ่มอาชีพ  องค์กรต่างๆ  ได้ร่วมประชุมประชาคมตำบล ในวันที่  5  กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.30 น.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง   เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

-2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 1

ใส่ความเห็น