ประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง โดยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง มีความประสงค์ต้องการเพิ่มจำนวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร. เพื่อให้มีกำลังเพียงพอ มีขีดความสามารถ และศักยภาพ รวมทั้งเป็นกำลังหลักในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน จำเป็นเร่งด่วน หรือเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ตำบลเฉนียง รวมทั้ง สนับสนุนภารกิจด้านอื่นๆขององค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง รายละเอียดตามประกาศ

ใส่ความเห็น