ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำในหมู่บ้านจากบ้านนายสมเพียร ถึงดี – บ้านนายธำรง ศรกล้า หมู่ที่ 1 บ้านเฉนียง

ราคากลาง รางระบายน้ำ ม 1 บ้านนายสมเพียร

ใส่ความเห็น