ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มเซ็ม(ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 14 บ้านตาน็วง

ราคากลาง คสล ม 14 คุ้มเซ็ม

ใส่ความเห็น