ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนางมาลี ยิ่งชูชื่น ซ.สนวน 5 ม.4 เชื่อมต่อบ้านละเบิก หมู่ที่ 4 บ้านปราสาท

ราคากลาง ถนน คสล ม. 4 บ้านนางมาลี

ใส่ความเห็น