ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางญาดา พิชนารี ม.13 เชื่อมลาดยางสายบ้านห้วยราช-กรอน หมู่ที่ 13 บ้านหนองเต่า

ราคากลาง ถนน คสล ม 13 บ้านนางญาดา

ใส่ความเห็น