ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุ้มสวาย หมู่ที่ 12 บ้านกะทม

ราคากลาง คสล ม 12 คุ้มสวาย

ใส่ความเห็น