ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายหอม ลวงลายทอง ม.3 เชื่อม ต.เทนมีย์

ราคากลาง ถนน คสล ม. 3 บ้านนายหอม

ใส่ความเห็น