ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง แบบ บก.01 ก่อสร้างถนน คสล. หมูที่ 15 บ้านระไซร์

ราคากลาง ถนน คสล ม. 15 นายอุทัย

ใส่ความเห็น