ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง แบบ บก.01 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 17 บ้านนาสม

ราคากลา ถนน คสล. ม 17 คุ้มปอยตะแบง

ใส่ความเห็น