ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 20 บ้านกรอนเหนือ

ราคากลาง ม 20 โคกเพชรต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น