ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แบบ บก.01 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13 ซอยออดแอร์

ราคากลาง คสล ม 13 ซอยออดแอร์

ใส่ความเห็น